LITTLE MANHATTAN

ONTWIKKELING EX-BANKRASHAL TERREIN

Op 15 september 2015 vertrok de laatste volleyballer uit de Bankrashal aan den Bloeyenden Wijngaerdt. Het plan was om op het vrijgekomen terrein woningen te bouwen. Verder zouden de Huisartsenpraktijk Bankras en het Wijkcentrum Alleman een op een verhuizen naar de begane grond van de nieuwbouw (3-5 bouwlagen). Op de vrijgekomen grond van het Artsencentrum en het Wijkcentrum zou ook in de omgeving passende nieuwbouw komen. Als projectontwikkelaar is Eigen Haard genoemd.

De omwonenden maken zich hopelijk ten onrechte zorgen over de manier waarop de gemeente invulling wil geven aan de projectontwikkeling. De gedachten van de omwonenden gaan uit naar een invulling zoals op het terrein van de voormalige sportschool van Zijl op de hoek van de Florence Nightingalelaan en de Suze Groeneweglaan. Op dit terrein zijn 2 appartementsgebouwen ontwikkeld met eigen bovengrondse openbare parkeergelegenheid en voldoende groen door een bebouwingsoppervlak van 50%.

De terrein oppervlakte van de gesloopte Bankrashal is slechts de helft van de beschikbare oppervlakte zoals op het terrein van de voormalige sportschool van Zijl op de hoek van de Florence Nightingalelaan en de Suze Groeneweglaan. Oorzaak is de aanwezige SBO De Bloeiwijzer. Dus een bij de omgeving passende invulling is 1 appartementsblok met openbaar oppervlakte parkeren overeenkomstig de geldende parkeernorm. De vrijgekomen parkeerplaatsen bij de oude Bankrashal zijn toegewezen aan de uitbreiding bij den Bloeiwijzer en de gebruikers van de vervallen parkeergelegenheid langs het Westelijk- en Oostelijk Halfrond en de Evenaar. Voor de nieuwbouw zijn dus extra openbare parkeerplaatsen nodig. Daarnaast kan op de vrijgekomen plek van het verhuisde Artsencentrum en Wijkcentrum middelhoge nieuwbouw komen van 3-5 bouwlagen passend in de omgeving met extra openbare parkeerplaatsen volgens de parkeernorm.

Een bebouwing zoals nu bij het oude zorgcomplex van Klaasje Zevenster waarbij een soort Little Manhattan ontstaat, is de bewoners een gruwel in het oog. Bewoners vragen zich af of de invoering van Betaald Parkeren niet een truc is om tot een ongelimiteerde verdichting over te gaan in Amstelveen.

De wijk Bankras Kostverloren is een van de groenste wijken van Amstelveen. Verdichting leidt ook tot een verhoogd stikstof percentage. Nog een goede reden om niet te verdichten. Groen neemt stikstof weg uit de lucht. Dus vrijkomende terreinen kunnen beter gebruikt worden voor plantsoenen met bomen.

Dit artikel is tot stand gekomen vanwege de grote onrust die heerst onder de bewoners van de wijk Bankras Kostverloren.

Brief College

Meneer de Voorzitter, geachte commissieleden en overige aanwezigen,
Mijn naam is Ben Jonker. Ik ben voorzitter van het wijkplatform Bankras-Kostverloren en spreek in die hoedanigheid in.
De bewoners van de wijk waren zeer teleurgesteld dat ze uit de krant moesten vernemen dat er een raadsvoorstel is om in de helft van de wijk Bankras-Kostverloren parkeervergunningen in te voeren. Ons inziens heeft het College in deze niet zorgvuldig gehandeld en heeft weinig respect getoond voor de wijkbewoners. Waarom zijn de wijkbewoners niet per brief geïnformeerd over dit raadsvoorstel, zoals dat bijvoorbeeld wel is gebeurd in Randwijck?
Ik ga geen discussie aan over de voor- en tegenargumenten voor de invoering van parkeervergunningen. Wel vraag ik het volgende:

1. Houdt het raadsvoorstel voor Bankras-Kostverloren aan
2. Verzoek het College om de wijkbewoners per brief te informeren
3. Vraag het College om een professionele consultatie van de wijk
4. Behandel de uitkomst van de professionele consultatie zorgvuldig
5. Behandel daarna het aangehouden Raadsvoorstel voor de wijk Bankras-Kostverloren.

Gelet op de impact voor het invoeren van parkeervergunningen verwacht de wijk Bankras-Kostverloren een zorgvuldige en respectvolle benadering door het College.
Tot zover mijn inspraak.

Ik dank u voor het aanhoren daarvan.