Wijkplatformbijeenkomsten

Het wijkplatform Bankras-Kostverloren komt vier maal per jaar bijeen. Deze wijkplatformvergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata worden bekendgemaakt via Dichtbij.nl, de krant Dichtbij en deze internetsite. 

De verslagen komen op deze website te staan, onder Archief. De vergaderdata staan in de Agenda.

Indienen agendapunten

Agendapunten voor de wijkplatformvergadering  kunnen worden ingediend bij het dagelijks bestuur, via info@bankras-kostverloren.nl

Tot aan het begin van de vergadering – liefst eerder – kunnen agendapunten aangemeld worden. Alle wijkaangelegenheden kunnen aan bod komen, tenzij er naar het oordeel van de vergadering dringende redenen zijn een onderwerp niet te behandelen.

Besluitvorming 

Door het uitwisselen van argumenten worden de standpunten van  de aanwezigen tijdens een wijkplatformvergadering gehoord. Het wijkplatform streeft naar besluitvorming op basis van consensus en heeft voorkeur voor een breed draagvlak.

De besluiten van het wijkplatform zijn te vinden via het verslag van de vergadering en op de webpagina Archief.